Hỗ trợ tăng cường chức năng Dạ Dày

25.000đ / chai 100 ml